Skip to main content
THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
 
1.  Đồng chí: Vũ Trí Hải
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02043 876 273
Email: haivtct_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2.  Đồng chí:  Nông Văn Tâm
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Điện thoại: 02043 876 237
Email: tamnv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 

 

II. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
1.  Đồng chí:  Phan Tùng Dương
Chức vụ: Trưởng Ban
Điện thoại: 02043 509 668
Email: duongpt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2.  Đồng chí:  Đặng Việt Hà
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02043 509898
Email: hadv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
3.  Đồng chí:  Trịnh Tùng Dương
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại: 02043 876 326-0988898077
Email: btg_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
III.  BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
1.  Đồng chí:  Nguyễn Văn Tuyền
Chức vụ: Trưởng Ban
Điện thoại:  02043 509599-0912130998
Email: bantochuc_hu_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2.  Đồng chí:  Nguyễn Đức Thanh
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02043 609111-0986626457
Email: bantochuc_hu_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
IV.  BAN DÂN VẬN
1.  Đồng chí:  Lưu Văn Thắng
Chức vụ: Trưởng Ban
Điện thoại: 02043876445- 0983876287
Email: bandanvan_hu_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2.  Đồng chí: Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại: 02043 876 445-0986438304
Email: phatnd_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
V. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY
1. Đồng chí:  Vũ Hồng Hà
Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT
Điện thoại: 02043 509333
Email: havh_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2. Đồng chí: Lăng Thế Xô
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT
Điện thoại: 02043 609 776-0983296818
Email: xolt_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
VI.  TRUNG TÂM BDCT HUYỆN
1.  Đồng chí:  Lê Văn Tách
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02043 876 137
Email: tachnv_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
VII. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
1.  Đồng chí:  Vũ Mạnh Thủy
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 02043 876 792
Email: thuyvm_yenthe@bacgiang.gov.vn
 
2.  Đồng chí:  Thạch Văn Chiến
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: 02043 609 886
Email: chientv_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

3.  Đồng chí:  Nguyễn Văn Sinh
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0913238758
Email: sinhnv_yenthe@bacgiang.gov.vn