Skip to main content

Yên Thế xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2018

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Yên Thế đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện năm 2018.
Theo đó, các cơ quan đơn vị chủ động lựa chọn, xây dựng điển hình phù hợp với nhiệm vụ, chức năng và lĩnh vực công tác của đơn vị. Điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích thực sự nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước; có nhiều sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và chiến đấu; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ mọi người cùng tiến, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào từ thiện nhân đạo giúp đỡ cộng đồng.
Nội dung xây dựng điển hình trong một số lĩnh vực chủ yếu được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện định hướng vào 9 lĩnh vực chủ yếu.
Cụ thể: Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Yên Thế chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phòng văn hóa và thông tin chủ trì lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Công an huyện chủ trì lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Hội Nông dân huyện chủ trì, lựa chọn, xây dựng điển hình hộ gia đình làm kinh tế giỏi; Liên đoàn lao động huyện chủ trì lựa chọn, xây dựng điển hình trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phòng giáo dục – đào tạo huyện chủ trì lựa chọn, xây dựng điển hình trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; Phòng Y tế huyện chủ trì, lựa chọn xây dựng điển hình trong lĩnh vực Y tế; Ban Tổ chức Huyện ủy và các Tổ chức Hội đoàn thể chủ trì, lựa chọn, xây dựng điển hình trong phong trào xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh.
Ngoài điển hình trong các lĩnh vực nói trên, các cơ quan, đơn vị thuộc các lĩnh vực còn lại căn cứ vào thực tế xây dựng kế hoạch bồi dưỡng điển hình tại đơn vị cho phù hợp nhằm tạo nhân tố thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
Theo kế hoạch, trong quý II/2018, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện triển khai kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trên cơ sở kế hoạch của huyện, các cơ quan đơn vị chủ động lựa chọn, xây dựng cơ cấu, số lượng gương điển hình trên lĩnh vực công tác phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; xây dựng nội dung, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra. Quý II và quý III/2018 tập trung bồi dưỡng, xây dựng, hoàn thiện mô hình điển hình tiên tiến, kiểm tra đánh giá, sơ kết công tác xây dựng điển hình gắn với tôn vinh, khen thưởng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi dua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Quý IV/2018 tiếp tục đánh giá kết quả xây dựng các mô hình trên các lĩnh vực và tổ chức học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phạm vi toàn huyện./.
 
Như Hoa