Skip to main content

Hội CCB huyện đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo

Nhằm giúp cho hội viên phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo. Hội CCB huyện đã đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế -xã hội ở địa phương.
Ngay từ đầu năm, Hội CCB huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể chính trị - xã hội động viên cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật, phát triển kinh tế, làm giầu cho gia đình và xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững…
Kết quả quý I/2019, hội viên Hội CCB trong toàn huyện đã giúp đỡ và hỗ trợ nhau bằng cây con, giống vốn để phát triển kinh tế cho 214 hộ với trị giá hơn 2.5 tỷ đồng mua vật tư, cây, con giống có giá trị kinh tế cao để phát triển sản xuất; giúp đỡ nhau cho vay với lãi xuất thấp, hoặc không lãi cho 203 hộ với số tiền trên 1.4 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Động viên 31 Con em CCB đi lao động có thời hạn ở nước ngoài góp phần giảm nghèo.
Bên cạnh đó, Hội CCB ở các cơ sở đã ủy thác với Ngân hàng chính sách - xã hội huyện tổng dư nợ trên 52,3 tỷ đồng, cho 1.542 hộ gia đình được vay nguồn vốn trên để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; duy trì hoạt động 48 tổ vay vốn, giải quyết được 1.542 lao động; vay vốn các tổ chức tín dụng khác được trên 3,4 tỷ đồng giải quyết được 548 lao động. Tổng số doanh nghiệp vừa và nhỏ có 29, thu hút 315 lao động, 15 hợp tác xã, tổ hợp tác, thu hút 87 lao động; Toàn hội có 212 trang trại, gia trại, thu hút 1.190 lao động. Số hộ hội viên nghèo 415 hộ ( chiếm 5,88%); hộ cận nghèo 503 hộ = 7,13%; hộ khá và giầu 4.496 hộ/7.048 hộ = 63,8%.
Cùng với việc giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và vay vốn ngân hàng. Công tác xây dựng quỹ Hội luôn được các cấp hội quan tâm, ngay từ những ngày đầu Hội CCB huyện và Hội CCB cơ sở triển khai, đăng ký các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu Qũy Hội bình quân toàn huyện đạt 500.000đ/hội viên; quản lý sử dụng đúng mục đích giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nhằm đẩy mạnh Phong trào “CCB giúp nhau xóa nghèo bền vững”, giúp nhau trong nuôi, trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, giúp đỡ hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống./.
                                                                                       
Chu Hoa