Skip to main content

Phát triển đàn Dê thương phẩm, gắn với xây dựng Nhãn hiệu Chứng nhận Dê Yên Thế giai đoạn 2019 – 2020

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Yên Thế khóa XXI ngày 19/12/2018, HĐND huyện huyện Yên Thế đã nhất trí thông qua “Đề án phát triển đàn dê thương phẩm, gắn với xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận Dê Yên Thế giai đoạn 2019 – 2020”.
Địa điểm xây dựng Đề án trên địa bàn toàn huyện, tập trung chủ yếu ở 10 xã gồm: Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Đồng Vương, Tam Tiến, Tân Hiệp, Hồng Kỳ, Đông Sơn, Đồng Kỳ, Đồng Hưu. UBND huyện làm chủ đầu tư, giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT là đơn vị trực tiếp thực hiện.
Mục tiêu đặt ra là: Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đàn Dê giống; tăng quy mô tổng đàn và nâng cao chất lượng sản phẩm; tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung quy mô lớn từng bước hình thành vùng sản xuất dê hàng hóa; hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ và chế biến sản phẩm tiến tới xây dựng thành công Nhãn hiệu chứng nhận Dê Yên Thế.
Cụ thể: Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu đàn Dê phấn đấu đến năm 2020 tỷ trọng giống Dê lai có năng suất, chất lượng đạt 60 – 65%; Nâng quy mô tổng đàn Dê của huyện đến năm 2020 đạt 9.500 con; số hộ chăn nuôi dê sinh sản quy mô lớn từ 30 con trở lên đạt 50 hộ; số hộ chăn nuôi dê thương phẩm quy mô từ 50 con trở lên đạt 50 hộ; Thành lập từ 1 – 2 HTX chăn nuôi, tiêu thụ liên kết giết mổ chế biến sản phẩm; Chuyển giao quy trình kỹ thuật và cung cấp thông tin thị trường cho người chăn nuôi; Phối hợp với các cơ quan khoa học, cơ quan quản lý xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận Dê Yên Thế vào năm 2020.
Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, UBND huyện hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi dê sinh sản, dê thương phẩm trên địa bàn huyện, HTX thành lập mới hoạt động trên các lĩnh vực: chăn nuôi, tiêu thụ gắn với chế biến. 
Theo đó hỗ trợ 100% kinh phí nhà nước cho công tác tập huấn, chuyển giao KHKT. Hỗ trợ 30 hộ chăn nuôi Dê sinh sản có quy mô nuôi từ 25 con trở lên/hộ tại các xã, mỗi hộ hỗ trợ 01 con Dê đực giống (giống Dê Boer hoặc Bách Thảo), vắc xin tiêm phòng và thẻ tai; mức hỗ trợ: 80% kinh phí mua giống (giống Dê đực giống đủ tiêu chuẩn làm giống theo quy định – đủ tuổi thành trục có khối lượng trung bình từ 40kg/con trở lên); hỗ trợ 50% kinh phí mua các loại vắc xin tiêm phòng gồm: Đậu Dê, tụ huyết trùng, Lở mồm long móng cho đàn dê cái, dê đực giống.
Hỗ trợ 20 hộ chăn nuôi Dê thương phẩm có quy mô nuôi thường xuyên từ 30 con trở lên/hộ tại các xã theo phương thức lấy từ cao xuống thấp không phân biệt địa bàn, hỗ trợ vắc xin tiêm phòng và thẻ tai với mức 50% kinh phí mua các loại vắc xin tiêm phòng gồm: Đậu dê, Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng; Hỗ trợ 100% kinh phí đánh giá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y (làm cơ sở truy suất nguồn gốc).
Hỗ trợ 20 triệu đồng cho HTX thành lập mới; hỗ trợ 20 triệu đồng cho HTX xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận Dê Yên Thế; ngoài ra hỗ trợ kinh phí cho thông tin, quảng bá, xúc tiến thương mại, tổng kết đề án và công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đề án. Tổng kinh phí thực hiện là 630 triệu 606 nghìn đồng, trong đó vốn ngân sách huyện hỗ trợ trên 525 triệu đồng, đối ứng của dân trên 105 triệu đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 01/2019 đến hết năm 2020./.
 
Như Hoa