Skip to main content

Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2018 giảm 3,3% so với năm 2017

Qua rà soát, thống kê hộ nghèo và kết quả nghiệm thu năm 2018, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 3.371 hộ chiếm tỷ lệ 10,98%, giảm 3,3% so với năm 2017, đạt 108% so với chỉ tiêu được giao; số hộ cận nghèo là 4.191 chiếm 13,65% giảm 1,03% so với năm 2017.
Để đạt được kết quả trên, huyện Yên Thế đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ và hiệu quả. Cụ thể: đã tạo việc làm mới cho 2.168 lao động (đạt 118% kế hoạch), trong đó 283 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (đạt 123% kế hoạch). Cho 61 hộ vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, giải quyết việc làm cho 122 lao động với tổng số tiền trên 1.958 triệu đồng; duy trì tổng dư nợ trên 7.254 triệu đồng. 
Hàng năm, UBND huyện đều tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo tới thành viên Ban chỉ đạo rà soát thông kê hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện; lãnh đạo UBND, công chức Lao động - TBXH, trưởng các thôn bản của 21 xã, thị trấn. Tổ chức truyền thông về giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo; tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo…
Năm 2018 đã cấp thẻ BHYT cho 25.423 người, trong đó: 4.958 thẻ nghèo, 1.245 thẻ cận nghèo 705, 3.353 thẻ cận nghèo Norred, 7.159 thẻ thuộc vùng đặc biệt khó khăn, 8.708 thẻ thuộc hộ có mức sống trung bình. Toàn huyện có 4.390 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện với số tiền hỗ trợ hơn 2,7 tỷ đồng; 150 hộ được trợ cấp tháng giáp hạt cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm với 263 khẩu, mức hỗ trợ 15kg gạo/khẩu.
Bên cạnh đó Dự án mô hình giảm nghèo được thực hiện từ năm 2016 tại xã Đồng Tiến, Canh Nậu, Tiến Thắng, Đồng Hưu, năm 2017 tại các xã Đồng Vương, Xuân Lương, năm 2018 tại Đồng Tiến, Tiến Thắng, Canh Nậu, Xuân Lương. 
Ngành chức năng của huyện đã tổng hợp danh sách 104 hộ nghèo tại thời điểm điều tra 01/10/2018 có khó khăn về nhà ở đề nghị UBND huyện tổ chức thẩm định, xây dựng kế hoạch hỗ trợ để đảm bảo xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo.
Năm 2019, UBND huyện tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nghèo, giảm khoảng 3% so với năm 2018. Thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, điện sáng, BHYT, giáo dục, đảm bảo tăng tỷ lệ hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội…
 
Minh Như