Skip to main content

Toàn huyện có 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2012

Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2012 các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được lồng ghép với phong trào của các ngành, đoàn thể trong việc xây dựng gia đình văn hóa như: Gia đình nông dân văn hóa, nhà giáo văn hóa, gia đình thể thao sức khỏe, gia đình cựu chiến binh gương mẫu....

Việc tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận gia đình văn hóa của huyện đã trở thành nề nếp. Ngay từ đầu năm 2012 toàn huyện đã có 23.514 hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt 88%. Sau một năm phấn đấu thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa, qua bình xét chấm điểm của Ban chỉ đạo các xã thị trấn, toàn huyện có 22.038/27.593 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 80%, (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra đến năm 2015 có 80% gia đình văn hóa). Điển hình một số xã, thị trấn có tỷ lệ gia đình văn hóa cao là Đồng Vương, An Thượng, thị trấn Cầu Gồ, Phồn Xương… /.

                                                                  Như Hoa