Hỏi đáp về triển khai Nghị quyết Trung ương 7 ( khóa XI) ( Tiếp theo)

Hỏi: Từ khi thực hiện đường lối đổi mới toàn diện từ năm 1986 đến nay, Đảng ta ban hành nhiều chủ trương nhằm đổi mới hệ thống chính trị cho phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế. Hãy  nêu những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của nó đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta ?
Trả lời: Hơn hai mươi năm qua, cùng với việc lãnh đạo toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành, tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết về các vấn đề như: Đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị; tinh giản biên chế; cải cách tiền lương. Kết quả quan trọng đạt được là:
Tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được sắp xếp kiện toàn.
Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn.
Những thành tựu đó đã góp phần bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.
Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập như: Tổ chức bộ máy chưa tinh gọn; chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức trên một số lĩnh vực hoạt động còn chồng chéo, trùng lắp, chưa hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa tương xứng với số lượng..
Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế yếu kém trên là:
Đây là việc khó, phức tạp, mới mẻ: Hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế là việc hết sức quan trọng, phức tạp, chúng ta phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện.
Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn còn hạn chế: Nhiều vấn đề về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền, về tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, về quyền làm chủ của nhân dân còn chưa được làm sáng tỏ. Cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định tổ chức bộ máy, biên chế phù hợp với từng cơ quan chưa được làm rõ.
 Công tác tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết kém hiệu quả: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng về hoàn thiện hệ thống chính trị chưa thực sự kiên quyết, nể nang, thiếu nhất quán; buông lỏng kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Do đó, nhiều chủ trương đã có, đã rõ nhưng khó đi vào cuộc sống, chậm được triển khai hoặc sai lệch so với chủ trương...
 Chính vì những hạn chế, bất cập nêu trên đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta.
 Hỏi:  Trình bày các quan điểm, mục tiêu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta ?
Trả lời: 
- Quan điểm: 
+ Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị phải bám sát, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm của Cương lĩnh, Điều lệ, Văn kiện Đại hội XI của Đảng, đồng bộ với nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992; bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.
+ Đổi mới, hoàn thiện đồng bộ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng bộ với đổi mới thể chế kinh tế, phù hợp với đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xác định rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; quyền hạn đi đối với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.
+ Về tổ chức bộ máy, không nhất thiết ở Trung ương có tổ chức nào thì địa phương cũng có tổ chức đó. Căn cứ điều kiện cụ thể, tiêu chí và quy định khung của Trung ương, địa phương có thể lập (hoặc không lập) tổ chức sau khi được sự đồng ý của cấp trên có thẩm quyền. Về biên chế, cần tăng cường kiêm nhiệm một số chức danh trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công.
+ Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị cần thực hiện mạnh mẽ với quyết tâm chính trị cao. Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã đủ rõ, chín muồi thì kiên quyết thực hiện. Những vấn đề chưa đủ rõ thì khẩn trương nghiên cứu, làm thí điểm và tổng kết thực tiễn để làm rõ, có bước đi thích hợp, không nóng vội, chủ quan, duy ý chí. Những chủ trương đã thực hiện, nhưng thực tiễn khẳng định là không phù hợp thì điều chỉnh, sửa đổi ngay.
- Mục tiêu: Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và có tiền lương, thu nhập bảo đảm cuộc sống./.
 
                                                            ( Ban Tuyên giáo Huyện uỷ)
| Cuộc thi tìm kiếm tài năng | máy nước nóng năng lượng mặt trời giá rẻ | ắc quy ô tô | can ho central premium | bát tràng | máng xối inox công ty vận chuyển hàng đi mỹ giá rẻ giá thay màn hình iphone giá rẻ tại tphcm mua ban thiet bi bep cong nghiep gia re tphcm nhan mua hang trung quoc gia re gia re dai ly ong nhua tien phong gia re ban thuoc kich duc nu tai tphcmbán Căn hộ Happy Valley phú mỹ hưng ban mat ong rung thien nhien thiết kế thi cong phong karaoke giá rẻ | ban dan guitar gia re