Skip to main content

Những kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND huyện Yên Thế năm 2009 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Hiến pháp, Luật, Quy chế hoạt động của HĐND các cấp. Năm 2009, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, các tổ và đại biểu HĐND huyện Yên Thế khoá XIX tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nổi bật trên các mặt sau:

Về kỳ họp, năm 2009 HĐND huyện đã chuẩn bị tốt nội dung, tiến hành và tổ chức thành công 02 kỳ họp theo thường lệ. (Kỳ họp thứ 16 được tiến hành trong 2 ngày 14 và 15/7/2009, kỳ họp thứ 17 HĐND huyện diễn ra trong 02 ngày 16 và 17/12/2009). Tại các kỳ họp HĐND đã nghiên cứu, xem xét cho ý kiến vào 52 văn bản báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết... của HĐND, UBND, MTTQ, TAND, Viện KSND và các ngành hữu quan trình kỳ họp nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 15 HĐND huyện về nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và cả năm 2009; quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2009 và năm 2010. Các kỳ họp trong năm 2009 của HĐND huyện được tổ chức thành công, đạt kết quả tốt, theo đúng chương trình đề ra. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp được chú ý chỉ đạo thực hiện tốt và đúng luật; cơ sở vật chất và công tác phục vụ được đảm bảo đầy đủ, chu đáo; tiến trình kỳ họp được truyền thanh trực tiếp nên mọi diễn biến, thông tin, kết quả được phản ảnh kịp thời tới cử tri; chất lượng kỳ họp ngày càng được nâng cao. Kỳ họp thứ 16 đã thông qua 07 nghị quyết và kỳ họp thứ 17 đã thông qua 09 Nghị quyết về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách,  đầu tư XDCB, quản lý và sử dụng đất đai... và nhiều nội dung quan trọng khác mà HĐND quyết định. Các nghị quyết của HĐND huyện ban hành trong năm 2009 đúng thẩm quyền, nội dung và thể thức, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sát với các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XIX đề ra, được UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, các ngành chức năng cụ thể hoá và triển khai thực hiện nghiêm túc. Do vậy, mặc dù bị tác động và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế song tình hình KT-XH của huyện năm 2009 vẫn tiếp tục phát triển đạt những kết quả vững chắc. Các tiềm năng, thế mạnh của huyện tiếp tục được khai thác, phát huy có hiệu quả, cơ cấu kinh tế giữa các ngành có sự chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên. Các lĩnh vực y tế, văn hoá xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, chỉ đạo cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Để thực hiện tốt vai trò điều hoà hoạt động và thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ, Thường trực HĐND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, hàng quý; xây dựng, triển khai kế hoạch giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện và chương trình thi đua đến các ban, các tổ, các đại biểu HĐND huyện và các đơn vị liên quan; Thực hiện tốt chức năng giám sát và điều hoà hoạt động của Thường trực HĐND với các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện; đôn đốc các ban HĐND huyện xây dựng chương trình công tác năm, xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát của ban năm 2009.

Thường trực HĐND huyện luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với Thường trực Huyện uỷ nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ và các ngành hữu quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, trong kiểm tra, chỉ đạo cơ sở, kịp thời giải quyết tháo gỡ những vấn đề nảy sinh trong triển khai thực hiện Nghị quyết cũng như mọi hoạt động của HĐND ở các xã thị trấn. Phối hợp tổ chức và đảm bảo cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri nơi cư trú theo qui định; tổ chức 2 cuộc cho các đại biểu HĐND tỉnh, 01 cuộc cho đại biểu Quốc hội ứng cử khu vực Yên Thế tiếp xúc cử tri; đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc thông báo định kỳ về tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của HĐND với UBMTTQ huyện theo quy định của luật. Phối hợp chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện đảm bảo để tổ chức tốt Lễ hội truyền thống kỷ niệm 125 năm khởi nghĩa nông dân Yên Thế (16/3/2009); Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Yên Thế lần thứ nhất; Đại hội thể thao huyện lần thứ VI; tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế, các bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành, huyện bạn trong nước đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo của huyện.

Hoạt động giám sát trong năm 2009 được đặc biệt chú ý, ngoài hoạt động giám sát tại kỳ họp Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện luôn duy trì hoạt động giám sát thường xuyên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của các cơ quan nhà nước và công dân tại địa phương theo luật định, đồng thời đặc biệt chú trọng đến hoạt động giám sát theo chuyên đề. Thường trực, các ban HĐND huyện có trọng tâm trọng điểm và thực hiện đạt hiệu quả, kết quả giám sát được Thường trực HĐND huyện báo cáo tại kỳ họp, được truyền thanh trực tiếp, rộng rãi, do vậy được dư luận xã hội quan tâm và đánh giá cao. Trong năm đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện đã thực hiện 10 đợt giám sát theo chuyên với 16 nội dung, tại 13 lượt cơ quan, đơn vị và 44 lượt xã, thị trấn (vượt kế hoạch đề ra): Về hoạt động của HĐND xã, thị trấn và việc triển khai thực hiện quy chế làm việc của UBND các xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ đến 31/12/2008; về thực hiện chính sách và pháp luật về dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh; về việc tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp hàng hoá trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2010; về việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ KT-XH năm 2009 và xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2010; về tình hình giao đất ở dân cư, tình hình sử dụng tiền thu từ tiền sử dụng đất để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng; việc xây dựng các thiết chế văn hoá thông tin và thể dục thể thao; về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân; về thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Ngoài ra Thường trực, các ban HĐND huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện Pháp lệnh dân số và Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Bắc Giang khoá; phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát về hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện. Qua giám, các đoàn giám sát, Thường trực HĐND huyện đã kịp thời chỉ rõ, ghi nhận và động viên khích lệ những mặt mạnh, những tập thể, cá nhân tích cực, kịp thời phát hiện, phê bình, ngăn ngừa những tiêu cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, kiến nghị những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc khó khăn, giải quyết các vấn đề bức xúc, xử lý những sai phạm, uốn nắn những lệch lạc ở các cơ quan đơn vị, địa phương chịu sự giám sát. Sau giám sát, việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị địa phương có chuyển biến và hiệu quả rõ nét, đã góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển và thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và vai trò vị trí của đại biểu dân cử và cơ quan dân cử tại địa phương.

Năm 2009, Thường trực HĐND huyện duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các ban HĐND và tổ đại biểu HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát tại địa phương; phối hợp với tổ công tác của HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Yên Thế tổ chức tốt các hội nghị tham vấn ở huyện và cơ sở để tham gia đóng góp ý kiến vào Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2020 theo Kế hoạch số 248/KH-HĐND của HĐND tỉnh. Tiến hành sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chuyên mục "Hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri" trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thực hiện đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp thứ 15, 16 HĐND huyện, kỳ họp cuối năm 2008 và giữa năm 2009 HĐND các xã, thị trấn. Duy trì và tổ chức tốt việc giao ban công tác 2 cấp và trao đổi học tập kinh nghiệm cho các ban, các đại biểu HĐND huyện.

Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Chủ tịch, PCT UBND, các ngành thuộc UBND, MTTQ và các đoàn thể huyện tiếp 264 lượt công dân tại phòng tiếp dân của huyện (tăng 97 lượt so với năm 2008). Tại cơ quan Thường trực tiếp 09 lượt công dân, nhận 05 đơn (01 đơn đề nghị, 02 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, trong đó có 01 đơn nặc danh), giảm 05 đơn so với năm 2008. Duy trì trực, tiếp nhận ý kiến phản ảnh của cử tri qua số điện thoại đường dây nóng, từ khi thiết lập đến nay đã tiếp nhận 35 cuộc gọi, với 35 ý kiến phản ảnh kiến nghị. Số đơn thư và các ý kiến kiến nghị gửi về Thường trực HĐND huyện được theo dõi tổng hợp, xem xét phân loại và chuyển đến các cơ quan giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ thường xuyên với Thường trực HĐND các xã, thị trấn để trao đổi, thống nhất nội dung hoạt động, tháo gỡ những vấn đề vướng mắc trong quá trình công tác, hoạt động của HĐND và các đại biểu HĐND các cấp. Phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn HĐND xã Phồn Xương tổ chức thành công kỳ họp bất thường để kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND theo chủ trương nhất thể hoá chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND. Ban hành nghị quyết phê chuẩn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã Phồn Xương theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, hội ý công việc của Thường trực HĐND huyện, chế độ thông tin báo cáo đối với Thường trực HĐND, UBND tỉnh theo quy định và kịp thời ban hành 113 văn bản các loại để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND, Thường trực HĐND huyện (Gồm: 42 báo cáo, 04 kế hoạch, 43 công văn, 09 quyết định, 06 thông báo, 09 nghị quyết). Các văn bản ban hành đều đúng trình tự, thể thức, thẩm quyền và nội dung theo quy định, đảm bảo tốt cho việc điều hành của Thường trực HĐND huyện.

Các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đã chủ động và tích cực hơn trong việc tổ chức nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến tại kỳ họp. Ngay sau khi nhận được thông báo dự kiến về thời gian, chương trình và các tài liệu liên quan của kỳ họp, các tổ đại biểu đã chủ động tiến hành sinh hoạt tổ để nghiên cứu, đóng góp vào nội dung các báo cáo và những vấn đề liên quan của kỳ họp, đồng thời phân công đại biểu tiếp xúc cử tri; phối hợp với TT HĐND, UBND, Ban TT UBMTTQ xã tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri để cung cấp thông tin về hoạt động, báo cáo kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ phản ánh tại kỳ họp và chuyển đến UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn xem xét giải quyết theo quy định.

Tóm lại, Năm 2009, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định của pháp luật; luôn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Huyện uỷ, sự phối hợp có hiệu quả với UBND, Uỷ ban MTTQ huyện và các ngành hữu quan; các chương trình, nhiệm vụ trong năm 2009 được triển khai thực hiện có hiệu quả, vượt kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị, tiếp xúc cử tri, thẩm tra, thẩm định báo cáo và các văn bản trình kỳ họp được bảo đảm, quá trình điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, đúng luật, chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng lên. Hoạt động giám sát có nhiều chuyển biến, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, sau giám sát công tác triển khai tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị có chuyển biến và hiệu quả hơn, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH đã đề ra trong năm 2009, tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực, vai trò của đại biểu dân cử ở địa phương.

Năm 2010 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2006-2010, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đồng thời diễn ra nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn và trọng đại của đất nước, của dân tộc. Mục tiêu, nhiệm vụ và quyết tâm chính trị đặt ra là quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, QPAN năm 2010 mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XIX đã đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, làm tiền đề xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2015 của huyện. Phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục những yếu kém, hạn chế trong năm 2009 mà HĐND huyện đã xác định qua 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2010, chắc chắn rằng HĐND huyện Yên Thế sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, sẽ ngày càng khẳng định và nâng cao hơn nữa vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước của mình ở địa phương../

 

Nguyễn Văn Thanh

Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Thế