Skip to main content

Dự án thủ nghiệm

Loại dự án: 
Xây dựng
Chủ đầu tư: 
Phòng TNMT
Tổng mức đầu tư: 
5 236 410.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, February 25, 2016 to Thứ 6, February 26, 2016
Tình trạng: 
Đang thực hiện
Nhà tài trợ: 
UBND huyện