Skip to main content

Thu gom, quy hoạch, tái chế xử lý chất thai

QUY HOẠCH THU GOM, TÁI CHẾ RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BAN HUYỆN 2017-2020

1. Báo cáo thẩm định dự toán; KHLCNT gói thầu Mua dụng cụ để thu gom rác thải, chế phẩm sinh học phục vụ công tác bảo vệ môi trường nông thôn mới năm 2017   2.  Đăng ký nhu cầu mua dụng cụ thu gom rác thải, chế phẩm xử lý môi...

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO THU GOM, TÁI CHẾ RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BAN HUYỆN 2016

1. QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây mới khu thu gom và xử lý rác thải tập trung thôn Hồng Lĩnh xã An Thượng   2. QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây mới khu thu gom rác thải tập...

Subscribe to Thu gom, quy hoạch, tái chế xử lý chất thai