Skip to main content

Văn bản mới, chính sách mới

CÁC VĂN BẢN MỚI, CHÍNH SÁCH MỚI

1. Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp...

Subscribe to Văn bản mới, chính sách mới