Skip to main content
STT Tên TTHC Lĩnh vực Ngày đăng Files
1 QĐ số: 18/QĐ-UBND, UBND tỉnh về danh mục TTHC tại Một cửa Tư pháp 19/09/2017
2 QĐ số: 18/QĐ-UBND, UBND tỉnh về danh mục TTHC tại Một cửa Tư pháp 19/09/2017
3 Quyết định số: 18/QĐ-UBND,UBND tỉnh về danh mục TTHC tại Một cửa Tư pháp 19/09/2017
4 Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư Kế hoạch đầu tư 01/07/2017
5 Lĩnh vực Tài chính Tài chính 07/01/2017
6 Lĩnh vực Văn hóa Văn hóa 07/01/2017
7 Lĩnh vực Giao thông vận tải Giao thông vận tải 07/01/2017
8 Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường Tài nguyên môi trường 07/01/2017
9 Lĩnh vực Lao động TB&XH Lao động TB & XH 07/01/2017
10 Lĩnh vực Công thương Công thương 07/01/2017
11 Lĩnh vực Xây dựng Xây dựng 07/01/2017
12 Lĩnh vực Phòng GD-ĐT huyện Giáo dục và Đào tạo 07/01/2017
13 Lĩnh vực Nông nghiệp &PTNT Nông nghiêp và PTNT 07/01/2017
14 Lĩnh vực Nội vụ Nội Vụ 07/01/2017
15 Lĩnh vực Tư pháp Tư pháp 07/01/2017