Skip to main content

Lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

STT Tên văn bản Cơ quan BH Loại Văn Bản Hạn xin ý kiến File gắn
1 Xin ý kiến đóng góp vào quy chế ban hành chức năng, nhiệm vụ Phòng KT-HT huyện UBND Công văn Từ 2018-02-12 03:00:00 đến 2018-02-22 03:00:00
2 Xin ý kiến đóng góp vào quy chế ban hành chức năng, nhiệm vụ Phòng NN&PTNT UBND Công văn Từ 2018-03-06 03:00:00 đến 2018-03-16 03:00:00
3 V/v góp ý vào dự thảo quyết định quy định nội dung và mức chi phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND Công văn Từ 2018-08-31 09:00:00 đến 2018-08-31 09:00:00
4 V/v tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp giữa UBND, TAND UBND Công văn Từ 2018-08-31 09:00:00 đến 2018-08-31 09:00:00
5 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày UBND Công văn Từ 2018-08-31 09:00:00 đến 2018-08-31 09:00:00
6 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang năm 2018 UBND Công văn Từ 2018-08-31 09:00:00 đến 2018-08-31 09:00:00
7 V/v góp ý dự thảo UBND Từ 2018-08-31 09:00:00 đến 2018-08-31 09:00:00
8 V/v tham gia ý kiến dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BXD về quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng UBND Công văn Từ 2018-08-31 09:00:00 đến 2018-08-31 09:00:00
9 V/v tham gia dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ UBND Công văn Từ 2018-08-31 09:00:00 đến 2018-08-31 09:00:00
10 Tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang năm 2018 UBND Công văn Từ 2018-08-31 08:00:00 đến 2018-08-31 08:00:00
11 528/CV UBND Công văn Từ 2018-06-08 07:00:00 đến 2018-07-10 07:00:00
12 Dự thảo văn bản xin ý kiến nội dung, chương trình công tác năm 2018 UBND Công văn Từ 2017-11-13 09:00:00 đến 2017-11-13 09:00:00
13 Văn bản xin ý kiến nội dung chương trình công tác năm 2018 của UBND huyện UBND Công văn Từ 2017-11-13 09:00:00 đến 2017-11-13 09:00:00
14 xin ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh - lần 2 Từ 2016-07-25 09:00:00 đến 2016-07-31 09:00:00
15 xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Từ 2016-07-11 09:00:00 đến 2016-07-31 09:00:00

Pages